Pojistná událost

Nahodilá skutečnost, během které vzniká pojistné plnění na základě bližšího označení v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se daná smlouva odvolává. Nahlášení pojistné události je povinností pojištěného. Pojišťovna poté posuzuje nárok na pojistné plnění a vyčíslí škodu. V případě, že je nárok uznán, pojišťovna je povinna vyplatit pojištěnému (nebo poškozenému) tzv. pojistné plnění.

Vznik pojistné události má vliv na promlčení práva na pojistné plnění. Pro promlčení v občanských sporech platí obecně tříletá promlčecí doba s výjimkou životního pojištění, kdy je toto období prodlouženo na 10 let. Promlčecí doba slouží především pro ochranu spotřebitele (zejména u životního pojištění), kdy je pojistná smlouva pro případ smrti sjednána ve prospěch jiné osoby, kterou však nemusí být jednoduché o vzniklé pojistné události informovat.


Uveřejněno

v

od

Značky: